40 نسخة المعلم

اختبار الكتروني انجليزي صف اول نموذج 1

1
s this a paper?
2
Is this a rectangle?
3
Is this a sun?
4
Is this red?
5
Is this a nest?
6
Is this a star?
7
It 's camel
8
It 's a kite
9
Is this a paper?
10
Is this number one?