مفردات وحدة 11 famous people صف رابع

الصف الصف الرابع
الفصل انجليزي الصف الرابع
المادة لغة انجليزية صف رابع فصل ثالث
حجم الملف 649 KB
عدد الزيارات 566
تاريخ الإضافة 2020-04-17, 15:30 مساء

مفردات وحدة 11 famous people صف رابع فصل ثالث

Vocabulary unit 11

Lesson 1

     explorer مكتشف          scientist عالم             inventor مخترع         artist 

 person شخص          brave شجاع        kind طيب         business 

Caring الاعتناء          intelligent           clever              fun

Lesson 2

Film director مخرج فيلم        Mountain climber         caring        writer 

fun         creative       brave          clever

Modal verbs: can’t be, mustn’t be, mightn’t be, could be, I’m sure

Lesson 3

Space            astronaut

Lesson 4

amazing     famous        generous        caring          beautiful

Lesson 5

beautiful     exciting      interesting         caring

Lesson 6

I’m going to talk about......................I think he/she is

Lesson 8+9

Outer space        rocket         Sky diver        helicopter         brave

Conjunction:so ,and, but, because

Lesson 10

country      desert      amazing         rules       kind

Lesson 11

merchant       eagle     claws     debt     reward        borrow

شارك الملف

أنا ربوت