مفردات وحدة 11 famous people صف رابع

مفردات وحدة 11 famous people صف رابع

مفردات وحدة 11 famous people صف رابع فصل ثالث

Vocabulary unit 11

Lesson 1

     explorer مكتشف          scientist عالم             inventor مخترع         artist 

 person شخص          brave شجاع        kind طيب         business 

Caring الاعتناء          intelligent           clever              fun

Lesson 2

Film director مخرج فيلم        Mountain climber         caring        writer 

fun         creative       brave          clever

Modal verbs: can’t be, mustn’t be, mightn’t be, could be, I’m sure

Lesson 3

Space            astronaut

Lesson 4

amazing     famous        generous        caring          beautiful

Lesson 5

beautiful     exciting      interesting         caring

Lesson 6

I’m going to talk about......................I think he/she is

Lesson 8+9

Outer space        rocket         Sky diver        helicopter         brave

Conjunction:so ,and, but, because

Lesson 10

country      desert      amazing         rules       kind

Lesson 11

merchant       eagle     claws     debt     reward        borrow