مفردات وحدة 12 day and night للصف الرابع

مفردات وحدة 12 day and night للصف الرابع

مفردات وحدة 12 day and night للصف الرابع فصل ثالث

Lesson 1  

long / longer

high / higher

hot / hotter

cold / colder

dry / drier

big / bigger

wide / wider

wet / wetter

cool / cooler

warm / warmer

beautiful / more beautiful

humid / more humid

Lesson 2

(in  (Morning     -    Afternoon    -    Evening-

at   night -

(in   (summer     -    winter   -   fall    -  spring-

  in    January Jan

 February Feb      

March Mar      

April Apr      

 May May     

June June     

 July   July     

August Aug     

September Sept      

. October Oct      

. November Nov      

. December Dec      

Days of the Week 

(on   (Sunday    -    Monday  -Tuesday - Wednesday - Thursday - Friday   -Saturday 

at  sunset  -  sunrise 

Lesson

rocky 

cloudy 

rainy 

stormy 

smallest 

largest 

highest 

shortest 

Monday was the sunniest day

Marjan island is the most beautiful place in RAK